Prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas

Vilniaus universiteto Žmogaus ir medicinin?s genetikos katedra; Vilniaus universiteto ligonin?s Santariški? klinik? Medicinin?s genetikos centras

Išsimokslinimas

 • 1970; Vilniaus universitetas (Gamtos moksl? fakultetas); biologija (genetika)
 • 1982; Vilniaus universitetas (Matematikos fakultetas); matematika
 • 1974; Vilniaus universitetas; daktaras (gamtos mokslai - genetika); disertacija „Kai kuri? alergini? lig? populiacin? genetin? analiz?”
 • 1987; SSRS MMA Medicinin?s genetikos institutas (Maskva, SSRS); Habilituotas daktaras (genetika); disertacija „Lietuvos gyventoj? genetin?s strukt?ros dinamika kaip modelis tiriant išsivys?iusias agrarines žmoni? populiacijas”

Profesin? veikla

A. Lietuvoje
 • 1977–1985; Eksperimentin?s ir klinikin?s medicinos mokslinio tyrimo instituto Medicinin?s genetikos laboratorija; ved?jas.
 • 1970–1977; Vilniaus respublikin?s klinikin?s ligonin?s „Raudonasis Kryžius“ genetin? konsultacija; ved?jas.
 • 1985–1990; Motinos ir vaiko sveikatos apsaugos mokslinio tyrimo instituto Medicinin?s genetikos centras; ved?jas.
 • 1985–1990; Vilniaus respublikin? klinikin?s ligonin?s Medicinin?s genetikos centras; direktorius.
 • 1991–2002; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus genetikos centras; ved?jas profesorius.
 • 1985–1990; Vilniaus universiteto ligonin?s Santariški? klinik? Žmogaus genetikos centras; direktorius.
 • 2002–iki šiol; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicinin?s genetikos katedra; ved?jas, profesorius.
 • 2002–iki šiol; Vilniaus universiteto ligonin?s Santariški? klinik? Medicinin?s genetikos centras; direktorius medicinos genetikas.
B. Užsienyje
 • 1992; Nacionalinio v?žio instituto Virus? karcinogenez?s laboratorija (Frederick, MD, JAV); vizituojantis mokslininkas.
 • 1993; Umeå Universiteto Medicinin?s genetikos departamentas (Umeå, Švedija); vizituojantis mokslininkas.
 • 1996; Bario universiteto Mitochondrij? ir metabolizmo energetikos tyrimo centras (Baris, Italija); vizituojantis profesorius (Visiting Professor of the National Research Council
 • 1996; Londono universiteto Oftalmologijos instituto Molekulin?s genetikos skyrius (Londonas, Didžioji Britanija); vizituojantis profesorius (Visiting Professor of the Royal Society
 • 2002; Nacionalinio Yang-Ming Universiteto Genetikos institutas (Taib?jus, Taivanis); vizituojantis profesorius

Moksliniai interesai šiuo metu

 • DNR technologijos taikymas diagnozuojant paveldim?sias ligas
 • Žmogaus genomo ?vairov?s nustatymas pagal mt-DNR, Y chromosomos ir branduolio DNR polimorfizm?

Bendrieji moksliniai interesai

 • Žmogaus genomo ?vairov? ir genetiniai procesai žmoni? populiacijose s

Pedagogin? veikla

 • A. Vilniaus universiteto Medicinos, Gamtos moksl? ir Filosofijos fakultetuose skaitomi paskait? kursai
  • bendroji ir žmogaus genetika
  • genetinio konsultavimo pagrindai,
  • medicinin? genetika,
  • žmogaus molekulin? genetika,
  • žmogaus genomo analiz?.
  • žmogaus biologija ir genetika.
 • B. Vadovavimas Vilniaus universiteto doktorant? studijoms (B 220 genetika, citogenetika; B 790 klinikin? genetika).
 • C. Vadovavimas Vilniaus universiteto Medicinos ir Gamtos moksl? fakultet? bakalauro ir magistro darbams.

  Visuomenin?s pareigos

  • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija; specialistas konsultantas medicinin?s genetikos klausimais.
  • Lietuvos bioetikos komitetas; kolegijos narys.
  • Lietuvos mokslo taryba; ekspertas

  Naryst? redakcin?se kolegijose

  • Žurnalas „Žurnalasof Applied Genetics” (Lenkija).
  • Žurnalas „Acta medica Lituanica” (Lietuva).
  • Žurnalas „Medicina” (Lietuva).
  • Žurnalas „Laboratorin? medicina” (Lietuva).

  Naryst? mokslin?se organizacijose

  • Europos žmogaus genetikos draugija (European Society of Human Genetics); tarybos narys.
  • Lietuvos žmogaus genetikos draugija; pirmininkas.
  • Lietuvos genetik? ir selekcinink? draugija; pirmininko pavaduotojas.
  • Tarptautin? žmogaus biolog? asociacija (International Association of Human Biologists); narys.
  • Europos antropolog? asociacija (European Anthropological Association); narys.
  • Amerikos žmogaus genetikos draugija (American Society of Human Genetics); narys.
  • Žmogaus genomo organizacija (HUGO); narys
  • Tarptautin? pigmentinio retininto asociacija (International Retinitis Pigmentosa Association); mokslo tarybos narys

  Profesiniai / akademiniai apdovanojimai

  • 2002–2003; Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s aukš?iausiojo lygio stipendija.
  • 2003; LR Švietimo ir mokslo ministerijos pirmoji premija už vadov?l?
   Ku?inskas V. Genetika. Kaunas: Šviesa, 2001.
  • 2003; LR Švietimo ir mokslo ministerijos antroji premija už vadov?l? (V.Ku?inskas - bendraautoris)
   „Vaik? ligos” (Sudarytojas A. Raugal?. T. 1, Vilnius, Gamta, 2000).
  • 2005; Lietuvos mokslo premija už darb? cikl? „Genomo ?vairov?: lietuviai Europoje” (1987–2004 m.).

  Daugiau informacijos: žr. Asmenin? tinklalap? http://www.geneticahumana.lt/VU/darbuotojai/Kucinskas-lt.htm

  12.02.2015