Doc. dr. Edvardas Danila; gydytojas pulmonologas

Gyvenimo Aprašymas

Kvalifikacija

 • 1992 m. baigtas Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. ?gyta gydytojo kvalifikacija.
 • 1992–1994 m. vidaus lig? specialyb?s rezident?ra Vilniaus universiteto ligonin?je Santariški? klinikos. ?gyta vidaus lig? gydytojo kvalifikacija.
 • 1994–1996 m. pulmonologijos specialyb?s rezident?ra Vilniaus universiteto ligonin?je Santariški? klinikos Pulmonologijos ir alergologijos. ?gyta gydytojo pulmonologo kvalifikacija.
 • 1999 m. geguž?s 14 d. Vilniaus universitete parengta ir apginta medicinos moksl? daktaro disertacija , už kuri? suteiktas medicinos moksl? daktaro laipsnis.

Profesinis tobulinimasis per pastaruosius 5 metus

 • 2001 m. birželio m?n. 18–20 d. kaip Lietuvos atstovas Europos vaist? reguliavimo forume (the Pan-European Regulatory Forum on Pharmaceuticals – PERF) dalyvavau Europos vaist? vertinimo agent?ros (the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products – EMEA) Efektyvumo darbo grup?s (Efficacy Working Party) tobulinimosi kursuose Londone, Jungtin?je Karalyst?je.
 • 2001 m. lapkri?io 26 d. kaip Lietuvos atstovas dalyvavau Europos vaist? vertinimo agent?ros (the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products – EMEA)  seminare ''Etiniai klinikini? tyrim? aspektai'' (''Ethical considerations in clinical trials'') Londone, Jungtin?je Karalyst?je.
 • 2002 m. rugs?jo 5–7 d. dalyvavau Norvegijos ir Baltijos šali? (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) bioetikos komitet? organizuotame tarptautin?je konferencijoje "Etika moksliniuose tyrimuose" ("Ethics in research") Siguldoje, Latvija.
 • 2003 m. dalyvavau t?stiniame seminare „Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika“ Kauno medicinos universitete.
 • 2004 m. išklausytas paskait? ciklas „Kalbiniai ir metodiniai paskait? angl? kalba rengimo aspektai“ Vilniaus universiteto Užsienio kalb? institute.
 • 2006 m. išklausytas kursas „Kv?pavimo organ? tuberkulioz?s diferencin? diagnostika“ Vilniaus universiteto Pulmonologijos ir radiologijos klinikoje.
 • Dalyvauta kelioje dešimtyje nacionalini? ir tarptautini? konferencij?.

Publikacijos ir pranešimai

E. Danila yra 9 mokom?j? knyg?, metodini? rekomendacij? bei ?vairi? plau?i? diagnostikos ir gydymo sutarim? autorius. Savo mokslinio darbo rezultatus publikavo mokslo žurnaluose ir skait? pranešimus konferencijose ir kongresuose. Daugiau kaip 100 publikacij? Lietuvos ir užsienio leidiniuose autorius, iš j? 75 straipsni? Lietuvos mokslo žurnaluose. Perskait? daugiau kaip 50 pranešim? Lietuvos mokslin?se konferencijose, per 30 pranešim? tarptautin?se konferencijose ir kongresuose Austrijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Italijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. Pirmininkavo keliolikai pos?dži? Lietuvos ir tarptautin?se mokslin?se konferencijose, iš j? 5 sesijoms, skirtoms plau?i? v?žiui ir obstrukcin?ms plau?i? ligoms kasmetiniuose Europos pulmonolog? kongresuose Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje ir Švedijoje.   

1999 m. Vilniaus Medicinos draugija, vienijanti 20 specializuot? medicinos draugij?, E. Danilos mokslin? darb? “Bronchoalveolinio lavažo taikymas plau?i? lig? diagnostikai” pripažino geriausiu mokslo darbu ?diegtu ? klinikin? praktik? 1999 m.

Dabartin?s darboviet?s ir pareigos

Vilniaus universiteto Kr?tin?s lig?, alergologijos ir radiologijos klinikos docentas. Vilniaus universiteto ligonin?s Santariški? klinikos Pulmonologijos centro gydytojas pulmonologas.

31.01.2008