Teisinis atsakomyb?s neprisi?mimas pacientams, šeimai ir draugams

Prašom atkreipti d?mes?, kad:

 • Specialist? patarimai neatstoja diagnoz?s nustatymo ir individuali? gydymo rekomendacij?.
 • Informacija, pateikta specialisto patarim? skyriuje, neatstoja gydytojo konsultacijos ar paskirto gydymo.
 • Vadovaujantis tik specialisto patarim? turiniu negalima pa?iam nustatyti diagnoz?s ar nuspr?sti pasirenkant ir taikant gydymo metodus.
 • Jei iškyla ?mios sveikatos problemos, specialisto patarimai gali pateikti naudingas bendr?sias rekomendacijas, bet Jums b?tina visada pasitarti su gydytoju, kuriuo pasitikite.
 • Specialisto patarimai yra pagalbin? priemon? pad?ti Jums pasirengti aptarti J?s? sveikatos problem? su gydytoju.
 • Specialisto patarimuose aprašyta problema be tiesioginio gydytojo ir paciento kontakto gali suklaidinti. Specialisto patarimas tegali b?ti bendro pob?džio parama Jums ir, galb?t, gydytojui, kuriuo J?s pasitikite.
 • Informacija, pateikta specialisto patarim? skyriuje, yra parengta atitinkamos srities specialist? šiuolaikini? žini? pagrindu.
 • Firminiai vaist? pavadinimai atsakymuose panaudoti tik kaip pavyzdžiai. Firminio vaisto pavadinimas nereiškia specifin?s rekomendacijos.
 • Dažniausiai apsaugoti firminiai vaistini? preparat? pavadinimai (prek?s ženklai) b?na pažym?ti specialiu ženklu (®). Jei tokio ženklo n?ra, dar nereiškia, kad vaisto firminis pavadinimas n?ra apsaugotas.
 • ECORN-CF nurodo dozes ir vaistus, kurie atitinka žini? lyg? atsakymo ? klausim? metu. Specialisto patarimo naudotojai tur?t? perskaityti ketinamo vartoti vaistinio preparato  informaciniame lapelyje apie poky?ius, susijusius su doze, gydymu, kontraindikacijomis ir pašaliniais poveikiais, kurie gali b?ti ?vertinti tik apsvars?ius visus faktus.
 • Atsakymuose pateikta informacija apie gydym? skirta pad?ti paciento ir gydytoj? dialogui.
 • ECORN-CF n?ra atsakinga už specialisto patarimo tikslum? ir išsamum?. ECORN-CF tik suteikia technin? platform? medicinos ekspert? ir naudotoj? ryšiui.
 • Nei ECORN-CF, nei specialistai, rengiantys specialisto patarimus, negali b?ti laikomi atsakingi už pažeidimus ar nelaimingus atsitikimus, ?vykusius d?l pasinaudojimo specialisto patarimu. Tas pat galioja ir pažeidim? ar nelaiming? atsitikim? atvejais, kilusiais tiesiog d?l pasinaudojimo šia interneto paslauga, pvz., d?l technini? priežas?i?.
11.03.2015