Právní doložka pro pacienty, rodinné p?íslušníky a p?átele

Upozorn?ní:

 • Rada odborníka nenahrazuje diagnózu, ani neposkytuje individuální lé?ebná doporu?ení.
 • Informace poskytnuté odborníky nenahradí konzultaci s ošet?ujícím léka?em, ?i samotnou lé?bu.
 • Obsah odborné rady nem?že být použit k ur?ení diagnózy bez konzultace s odborníky, ani nem?že být využit k rozhodnutí o výb?ru a zavedení lé?ebných metod.
 • V p?ípad? akutních zdravotních komplikací m?že odborná rada poskytnout všeobecné informace, ale m?li byste svoji situaci vždy konzultovat s Vaším ošet?ujícím léka?em.
 • Rada odborníka slouží jako dopln?k a m?la by Vám pomoci probrat daný problém s Vaším ošet?ujícím léka?em.
 • Bez p?ímého kontaktu mezi doktorem a pacientem se m?že stát, že popisovaný problém je v odborné rad? zavád?jící.  Rada poskytnutá odborníkem m?že pouze sloužit jako obecná informace Vám nebo Vašemu ošet?ujícímu léka?i, kterému d?v??ujete.
 • Informace poskytnuté odborníkem jsou založené na jeho sou?asných v?domostech.
 • Názvy lék? zmi?ované v odpov?dích jsou uvedeny jako p?íklady. Když je zmín?na ur?itá ochranná známka léku, neznamená to, že je specificky doporu?ena.
 • Obvykle  jsou ochranné obchodní známky ozna?eny ur?itým zp?sobem (®).  Pokud tato specifikace chybí, neznamená to automaticky, že je tato obchodní zna?ka volná. 
 • ECORN-CF bude indikovat dávky a lé?bu, která koresponduje se úrovní znalostí v dob?, kdy je otázka zodpovídána. Uživatelé odborné rady by si m?li p?e?íst pokyny k danému léku vzhledem k možným zm?nám, týkajícím se dávkování a lé?by. Kontraindikace a vedlejší ú?inky jsou vždy možné a mohou být pouze posouzeny v rámci celkového pohledu.
 • Informace k lé?b? podané v odpov?dích, by m?ly být použity k podpo?e kvalitn?jšího dialogu mezi pacientem a ošet?ujícím léka?em.
 • ECORN-CF není zodpov?dná za správnost a úplnost odborné rady. ECORN-CF pouze nabízí technické zázemí pro léka?ské odborníky a uživatele.
 • ECORN-CF nebo odborníci poskytující odborné rady nemohou být zodpov?dni za jakékoliv  škody nebo ztráty vyplývající z t?chto rad. To samé se týká škod nebo ztrát, které mohou vzniknout uživatel?m používáním této online služby jako takové, nap?. z technických d?vod?.
11.03.2015