Forgot your password?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

Právní doložka pro pacienty, rodinné p?íslušníky a p?átele

Upozorn?ní:

 • Rada odborníka nenahrazuje diagnózu, ani neposkytuje individuální lé?ebná doporu?ení.
 • Informace poskytnuté odborníky nenahradí konzultaci s ošet?ujícím léka?em, ?i samotnou lé?bu.
 • Obsah odborné rady nem?že být použit k ur?ení diagnózy bez konzultace s odborníky, ani nem?že být využit k rozhodnutí o výb?ru a zavedení lé?ebných metod.
 • V p?ípad? akutních zdravotních komplikací m?že odborná rada poskytnout všeobecné informace, ale m?li byste svoji situaci vždy konzultovat s Vaším ošet?ujícím léka?em.
 • Rada odborníka slouží jako dopln?k a m?la by Vám pomoci probrat daný problém s Vaším ošet?ujícím léka?em.
 • Bez p?ímého kontaktu mezi doktorem a pacientem se m?že stát, že popisovaný problém je v odborné rad? zavád?jící.  Rada poskytnutá odborníkem m?že pouze sloužit jako obecná informace Vám nebo Vašemu ošet?ujícímu léka?i, kterému d?v??ujete.
 • Informace poskytnuté odborníkem jsou založené na jeho sou?asných v?domostech.
 • Názvy lék? zmi?ované v odpov?dích jsou uvedeny jako p?íklady. Když je zmín?na ur?itá ochranná známka léku, neznamená to, že je specificky doporu?ena.
 • Obvykle  jsou ochranné obchodní známky ozna?eny ur?itým zp?sobem (®).  Pokud tato specifikace chybí, neznamená to automaticky, že je tato obchodní zna?ka volná. 
 • ECORN-CF bude indikovat dávky a lé?bu, která koresponduje se úrovní znalostí v dob?, kdy je otázka zodpovídána. Uživatelé odborné rady by si m?li p?e?íst pokyny k danému léku vzhledem k možným zm?nám, týkajícím se dávkování a lé?by. Kontraindikace a vedlejší ú?inky jsou vždy možné a mohou být pouze posouzeny v rámci celkového pohledu.
 • Informace k lé?b? podané v odpov?dích, by m?ly být použity k podpo?e kvalitn?jšího dialogu mezi pacientem a ošet?ujícím léka?em.
 • ECORN-CF není zodpov?dná za správnost a úplnost odborné rady. ECORN-CF pouze nabízí technické zázemí pro léka?ské odborníky a uživatele.
 • ECORN-CF nebo odborníci poskytující odborné rady nemohou být zodpov?dni za jakékoliv  škody nebo ztráty vyplývající z t?chto rad. To samé se týká škod nebo ztrát, které mohou vzniknout uživatel?m používáním této online služby jako takové, nap?. z technických d?vod?.
11.03.2015