Teisinis atsakomyb?s neprisi?mimas prieži?ros grup?s nariams

Prašom atkreipti d?mes?, kad:

 • Jei j?s esate pacientas, paciento šeimos narys ar draugas ir ši? interneto svetain? radote atsitiktinai, jums reik?t? išeiti iš šio forumo ir prisijungti prie forumo pacientams, šeimos nariams ir draugams.
 • Informacija, pateikta specialisto patarim? skyriuje, negali pakeisti gydytojo konsultacijos ar patarim? gydymo klausimais. Taip pat prašytume atkreipti d?mes? ? informacij? pacientams, pateikiam? specialisto patarim? pacientams skyriuje.
 • Specialist? forum? profesionaliems medikams (gydytojams, slaugytojoms ir kt.) organizuoja tie patys profesionalai, kurie atsakingi už specialisto patarim? pacientams forum?. Ta?iau, atsakydami ? klausimus specialist? forume, m?s? specialistai daro prielaid?, kad šio forumo dalyviai turi medicinos žini?.
 • Atsakomyb? už specialist? forumo patarimo panaudojim? tenka forume apsilankiusiam gydytojui.
 • Be tiesioginio gydytojo ir paciento kontakto specialisto patarimuose aprašyta problema gali nukreipti neteisinga linkme. Specialisto patarimas tegali b?ti bendro pob?džio parama Jums ir, galb?t, gydytojui, kuriuo J?s pasitikite.
 • Informacija, pateikta specialisto patarim? skyriuje, yra parengta atitinkamos srities specialist? šiuolaikini? žini? pagrindu.
 • Vaistini? preparat? firminiai pavadinimai atsakymuose dažniausiai panaudoti tik kaip pavyzdžiai. Firminio vaistinio preparato pavadinimo pamin?jimas dar nereiškia, kad šis preparatas yra geresnis už nepamin?t?j?. Vaistinio preparato firminio pavadinimo pamin?jimas ar nepamin?jimas nereiškia rekomendacijos.
 • Dažniausiai apsaugoti firminiai vaistini? preparat? pavadinimai (prek?s ženklai) b?na pažym?ti specialiu ženklu (®). Jei tokio ženklo n?ra, dar nereiškia, kad vaistinio preparato firminis pavadinimas n?ra apsaugotas.
 • ECORN-CF nurodo dozes ir vaistus, kurie atitinka žini? lyg? atsakymo ? klausim? metu. Specialisto patarimo naudotojai tur?t? perskaityti ketinamo vartoti vaistinio preparato charakteristik? santraukoje apie poky?ius, susijusius su doze, gydymu, kontraindikacijomis ir pašaliniais poveikiais, kurie gali b?ti ?vertinti tik apsvars?ius visus faktus.
 • Atsakymuose pateikta informacija apie gydym? tur?t? b?ti naudojama pad?ti paciento ir gydytoj? dialogui.
 • ECORN-CF n?ra atsakinga už specialisto patarimo tikslum? ir išsamum?. ECORN-CF tik suteikia technin? platform? medicinos ekspert? ir naudotoj? ryšiui.
 • Nei ECORN-CF, nei specialistai, rengiantys specialisto patarimus, negali b?ti laikomi atsakingi už pažeidimus ar nelaimingus atsitikimus, ?vykusius d?l pasinaudojimo specialisto patarimu. Tas pat galioja ir pažeidim? ar nelaiming? atsitikim? atvejais, kilusiais tiesiog d?l pasinaudojimo šia interneto paslauga, pvz., d?l technini? priežas?i?.
11.03.2015