Forgot your password?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

Právní doložka pro ?leny terapeutického týmu

Upozorn?ní:

 • Pokud jste pacient, ?len rodiny nebo kamarád pacienta a našli jste tuto stránku náhodou, m?li byste opustit toto fórum a p?ihlásit se na diskuzní fórum pro pacienty, rodinné p?íslušníky a p?átele.
 • Rady odborník? v žádném p?ípad? nenahrazují konzultaci nebo lé?ebné doporu?ení Vašeho léka?e. Prosím všimn?te si také d?ležité informace pacient?m v odborné rad? expert? pacient?m.
 • Fórum odborník? pro zdravotníky (léka?e, sestry, atd.) je založeno na stejných expertech, kte?í jsou zodpov?dní za odborné rady pacient?m. Nicmén? p?i zodpovídání otázky v odborném fóru je p?edpokládáno medicínské vzd?lání.
 • Odpov?dnost za využití rady expert? je na ošet?ujícím léka?i.
 • Bez p?ímého kontaktu mezi doktorem a pacientem se m?že stát, že popisovaný problém je v odborné rad? zavád?jící.  Rada poskytnutá odborníkem m?že pouze sloužit jako obecná informace Vám nebo Vašemu ošet?ujícímu léka?i, kterému d?v??ujete.
 • Informace obsažená v odborné rad? je založená na sou?asném poznání a znalostech odpovídajícího odborníka.
 • Názvy lék? zmi?ované v odpov?dích jsou uvedeny jako p?íklady. Když je zmín?na ur?itá ochranná známka léku, neznamená to, že je specificky doporu?ena.
 • Obvykle  jsou ochranné obchodní známky ozna?eny ur?itým zp?sobem (®).  Pokud tato specifikace chybí, neznamená to automaticky, že je tato obchodní zna?ka volná. 
 • ECORN-CF bude indikovat dávky a lé?bu, která koresponduje se úrovní znalostí v dob?, kdy je otázka zodpovídána. Uživatelé odborné rady by si m?li p?e?íst pokyny k danému léku vzhledem k možným zm?nám, týkajícím se dávkování a lé?by. Kontraindikace a vedlejší ú?inky jsou vždy možné a mohou být pouze posouzeny v rámci celkového pohledu.
 • Informace k lé?b? podané v odpov?dích, by m?ly být použity k podpo?e kvalitn?jšího dialogu mezi pacientem a ošet?ujícím léka?em.
 • ECORN-CF není zodpov?dná za správnost a úplnost odborné rady. ECORN-CF pouze nabízí technické zázemí pro léka?ské odborníky a uživatele.
 • ECORN-CF nebo odborníci poskytující odborné rady nemohou být zodpov?dni za jakékoliv  škody nebo ztráty vyplývající z t?chto rad. To samé se týká škod nebo ztrát, které mohou vzniknout uživatel?m používáním této online služby jako takové, nap?. z technických d?vod?.
11.03.2015