Conf. Dr.Liviu Laurentiu Pop

Conferentiar Universitar, Doctor in Medicina, Pediatrie, Gastroenterology

Curriculum Vitae

 • Data na?terii: 01 02 1963
 • Locul na?terii: Negru – Vod?, jud. Constan?a
 • Starea civil?: c?s?torit
 • So?ie: Pop Elena
 • Copii: 2

Studii/preg?tire profesional?

 

 • 1988: absolvent al Universitã?ii de Medicinã ?i Farmacie Timi?oara, Facultatea de Medicinã  Generalã, sec?ia Pediatrie, cu media generalã 9,60
 • 1988-1989: medic stagiar, Spit. Clinic Jude?ean, Craiova;
 • 1991 : confirmat ca medic secundar în specialitatea Pediatrie (ord. MS, nr.1506/22.10.1991);
 • 1993: medic specialist pediatru prin examen, media 9,63 (ord. MS, nr  240/1994 );
 • 1997: Doctor în Medicin? cu lucrarea „Contribu?ii la studiul mucoviscidozei în România”
 • 1998: medic primar pediatru prin examen, media 10 (ord. MS, nr. 694/1998);
 • 2002: supraspecializare în gastroenterologie pediatric? (nr. 8420/A 006503/2002) ?i competen?? în endoscopie digestiv? diagnostic? (8400/A006483/2002).

Cursuri postuniversitare

 • 1992 „New Trends in Basic and Clinical Immunology: Self Recognition and Autoimmunity”; June, 16-20, Timi?oara, Romania (english language)
 • 1993 „Endoscopie digestiv? diagnostic?” 17.05 – 30.06 Spital Fundeni  Bucuresti.
 • 1995 Curs interna?ioanl „“ESPGAN Travelling Summerschool” I.O.M.C „Alfred Rusescu”, Bucure?ti, 4-5 septembre, (english language)
 • 1999 Sympozion curs “ Academic Pediatrics Skills Symposium”- Society for Pediatric Research, American Pediatric Society, European Society for Pediatric Research,  6-7 iulie 1999 Cluj – Napoca. (english language)
 • 1999 Curs de gastroenterologie ?i endoscopie în cadrul celui de Al 8 -lea Congres Na?ional de Gastroenterologie Timi?oara.
 • 2000 „Raiting a Research Proposal and Abstract – The Basics” through „The Fourth Annual Romanian – American Symposim” Durau, September 30 – octomber 1(english language)
 • 2001:
  • „Explorarea func?ional? a aparatului cardiovascular în cardiopatia ischemic? ?i afec?iuni arteriale” – Centrul de Educa?ie Medical? Continu? Timi?oara, 18-30 noiembrie
  • „Tehnici de explorare func?ional? pulmonar? ?i interpretare diagnostic? în bolile aparatului respirator: astm bron?ic, bron?ite cronice, BPOC” – Centrul de Educa?ie Medical? Continu? Timi?oara, 21 oct – 11 noiembrie
 • 2002: curs precongres în cadrul celui de Al 3-lea Congres Na?ional de Gastroenterologie ?i Hepatologie pediatric?, Cluj-Napoca, 18-20 septembrie 2002.

Schimburi de experien??

 • în ?ar?: Clinica II Pediatrie, UMF „Iuliu Ha?ieganu” Cluj-Napoca,  octombrie 1996
 • în str?in?tate: Royl Manchester Children¢s Hospital, Anglia pe probleme de management în mucovisicdoz?, printr-o burs? acordat? de Asocia?ia Interna?ional? de Fibroz? Chistic? (Mucoviscidoz?) 15 martie – 15 iunie 1995

Activitate didactic?

 • 1990: asistent universitar UMF Timi?oara
 • 1998: ?ef lucr?ri UMF Timi?oara
 • 2004: conf. Univ UMF Timi?oara
  • coautor la dou? din volumele Cursului de Pediatrie al Clinicii II Pediatrie (sub red. Prof. Dr. Popa I): vol .1, 1993, vol 3, 1996
  • autor principal al Cursului de Pediatrie în ambulator ?i urgen?e pediatrice, Lito UMF Timi?oara 2003 (sub red. Prof. Dr. Popa I).
  • Coautor al Cursului de Pediatrie în ambulator ?i urgen?e pediatrice, Lito UMF Timi?oara, 2005 (sub ed. Prof dr Ioan Popa)
 • Lector invitat:
  • Cursurile postuniversitare pentru medicii ?efi de sec?ie pediatrie – Spitalul de Copii Oradea, ?inute anual;
  • Cursul Interna?ional de Fizioterapie în Mucovisicidoz? pentru ??rile Central-Est-Europene, Timi?oara 23-28 septembrie 1996;
  • Cursul „Actualit??i de diagnostic ?i tratament în pediatrie- Petro?ani, 18-20 10 2000.
  • Cursul de Actualit??i în Pediatrie pentru medicii ?efi sec?ie pediatrie, Spitalul de Copii Oradea, mai 2006

Activitate de cercetare

 • Cercet?ri prioritare: gastroenterologie, mucoviscidoz?, pneumologie
 • Activitatea de cercetare ?tiin?ificã contractualã:
  • Director proiect: Grant CNCSIS tip AT Cod 39/2000; 64/2001
   Studiu pilot de depistare neonatal? prin screening cu tripsin? imunoreactiv? ?i de evaluare imunologic? a infec?iei cu pseudomonas aeruginosa în mucoviscidoz? (fibroz? chistic?)
  • Membru în colectiv de cercetare
   1. Contract ASM Program Orizont 2000 15.8 (1997-1998)
    Cunoa?terea structurii genetice a copiiilor cu mucoviscidoz? (fibroz? chistic?) din România ?i evaluarea tratamentului cu Dezoxiribonucleaz? uman? recombinat?
   2. Grant CNFIS - Proiect universitar Cod 126/1997
    Studiu complex epidemiologic ?i genetic al copiilor cu mucoviscidoz? (fibroz? chistic?) din România
   3. Grant CNCSIS tip E Cod 384/2002
    Cercet?ri aprofundate în afec?iuni genetice, metabolice ?i nutri?ionale cu impact popula?ional la copil
   4. Grant CNCSIS tip A – în derulare 2004-2006  Cod 1188
    Studiu pilot de identificare ?i analiz? a muta?iilor ?i structurii genetice la copiii cu mucoviscidoz? (fibroza chistic?) din România
  • Membru în colectivul de cercetare al
   Centrului de Cercetare de pe lâng? Clinica II Pediatrie, UMF Timi?oara - „Centru de Boli Genetice, Metabolice ?i Nutri?ionale la Copil” (acreditare realizat? de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii -Consiliului Na?ional al Cercet?rii ?tiin?ifice Universitare din Înv???mântul Superior-CNCSIS, Director Centru Prof. Dr. Ioan Popa)– Certificat nr. 96 / CC-C, Bucure?ti, 11 V 2001).

Monografii

  1. Popa I. ,  Pop L.: Rela?ia cancer-mucovisicdoz?, cap. în „Probleme actuale în pediatrie (5) – Oncologie general?  ?i oncopediatrie(:sub red.Nicolau S. ?i Popa I.),  Ed.Via?a Medical? Româneasc?, Bucure?ti, 1996, 379-381.
  2. Popa I., Pop L : Aspecte ale mucoviscidozei la adult , cap. în „Actualitã?i în medicina internã (sub red Gluhovschi Gh), Ed. Helicon, Timi?oara, 1993, pp. 486-509
  3. Pop L. (în colectiv de colaboratori): Ghid de echografie pediatricã abdominalã (sub red. Popa I.; Bãrbulescu Gh.),  LITO UMF Timi?oara, 1993,
  4. Pop L. (în colectiv de colaboratori): Ghid de echografie pediatricã - aparat locomotor ?i craniu (sub red. Popa I., Bãrbulescu Gh.), LITO UMF Timi?oara, 1994;
  5. Popa I, Pop L., Vettori C : Pediatrie practic? de urgen??,., Ed Mirton, Timi?oara, 1996
  6. Popa I, Pop L : Pediatrie, cap. în „Medicul salvãrii – ghid de diagnostic ?i tratament în principalele urgen?e medico-chirurgicale” (sub red. Branea I), Ed.Mirton, Timi?oara, 1997, pp 109-152
  7. Popa I., Pop L., Popa Z.:  Fibroza chistic? (Mucoviscidoza):, Ed. Via?a Medical? Româneasc?, Bucure?ti, 1998.
  8. Popa I., Pop L., Vettori C.: Pediatrie, cap. în “Medicina de Familie”, vol II, (sub red. Branea I.), Ed. Universitas, Bucure?ti, 2000, pp 541-643.
  9. Popa I., Pop L.: Mucoviscidoza (Fibroza chistic?), cap. în „Pediatria – Tratat”, (sub red Ciofu E)
  10. Popa Z., Pop L.: Fizioterapia în mucoviscidoz? (fibroz? chistic?),(sub red.Popa I), Ed. Mirton, Timi?oara, 2003.
  • 40 lucr?ri în extenso din care:
   • 28 lucr?ri în ?ar? (prim autor la 10)
   • 12 lucr?ri în str?in?tate (prim autor 3)
  • 61 lucr?ri în rezumat din care:
   • 50 lucr?ri în ?ar? (prim autor 15)
   • 11 lucr?ri în str?in?tate (prim autor 4)
  • Particip?ri la congrese ?i conferin?e interna?ionale: Davos-Elve?ia:1-6 VI. 1997; Berlin 13-19 VI 1998; Stockholm, Suedia, 4-8 VI 2000; Viena, Austria, 6-9 VI, 2001, Hersonisos, Grecia 22-25 VI, 2005
  • Particip?ri la congrese ?i conferin?e na?ionale: Al 5-lea Congres Na?ional de Hepatologie, Timi?oara, 27-28.X.1994, Congresul Na?ional de Pediatrie, One?ti 12-14.X. 1995, A XXVII-a Conferin?? Na?ional? de Imunologie, Timi?oara, 29-30 octombrie,1998,  A 2-a Conferin?? Na?ional?î de Genetic? Medical?, Constan?a 7-10 oct. 1999, Al 3-lea Congres Na?ional de Pediatrie Social?, Arad, 30 09-2 10 1999, Al V-lea Congres Na?ional de Pediatrie cu participare interna?ional?, Ia?i, 30 mai-2 iunie, 2001, Al 3-Lea Congres Na?ional de Gastroenterologie ?i Hepatologie Pediatric? Cluj-Napoca, 18-20 Septembrie 2002, Primul Congres Na?ional de Genetic? Medical?, Oradea 19-22 septembrie 2002, Primul Congres Na?ional de Mucovisicdoz? (Fibroz? chistic?) cu participare interna?ional?, Timi?oara, 7-9 Mai 2003, Al VI-lea Congres Na?ional de Pediatrie – Mamaia-Constan?a, 28-31 mai 2003, Al IV-lea Congres Na?ional de Kinetoterapie, Bucure?ti, 20-23 Noiembrie, 2003, Al VII-lea Congres Na?ional de Pediatrie, Gala?i, 28 sept – 1 oct, 2005

  Membru societ??i ?tiin?ifice

  • 1990:
   • Membru al Societ??ii de Pediatrie;
   • Membru al Asocia?iei Române de Mucoviscidoz?, iar din 2003, Vicepre?edinte al Biroului Executiv
  • 1994: Membru fondator al Societã?ii Române de Geneticã Medicalã;
  • 1995 Membru fondator al Societã?ii de Gastroenterologie „Banat - Cri?ana”;
  • 1996 Membru fondator al Societã?ii Române de   Gastroenterologie. Pediatricã
  • 1997:
   • Membru fondator al Societ??ii Europene pentru Fibrozã Chisticã;
   • Membru al Societ??ii Europene de Genetic? Uman?
   • Membru al Societ??ii Române de Imunologie

  Membru în colective de redac?ie

  • Buletin ARM
  • Jurnalul Pediatrului

  Timisoara, Iulie, 2007

  06.12.2007