Doc. MUDr. V?ra Vávrová, DrSc.

Pracovišt?
Karlova universita, 2. léka?ská fakulta (akademický pracovník); Centrum cystické fibrózy, Pediatrická klinika FN Motol, Praha
V?ra Vávrová
 • 1947–1952 Studium na léka?ské fakult? Karlovy university v Praze
 • 1964 Atestace z pediatrie
 • 1990 p?iznání licence z pneumologie
 • 1965 Obhajoba kandidátské práce na téma: Výskyt, diagnostika a klinický obraz mukoviscidosy v d?tském v?ku. Obhájeno 21.12.1965
 • 1987 Doktorská diserta?ní práce na téma:Dlouhodobý vývoj cystické fibrosy obhájena 21.12.1987
 • 1992 Habilita?ní ?ízení prob?hlo p?ed v?deckou radou 2.léka?ské fakulty 17.10.1991, docentkou pro obor pediatrie jmenována 13.1.1992.

Profesní p?sobení

Sou?asné

 • Od 1991 Docent 2. léka?ské fakulty, nyní akademický pracovník na 0,1 úvazku
 • Od 1960 Ambulance pro cystickou fibrózu ve fakultní nemocnici Motol (nyní úvazek 0.025)

P?edchozí

 • 1953–1954 Sekundární léka?ka d?tského odd?lení nemocnice na Kladn?
 • 1959–1960 Sekundární léka?ka II. D?tské kliniky Praha
 • 1960–1991 V?decká pracovnice Ústavu výzkumu vývoje dít?te Fakulty d?tského léka?ství Praha

Ostatní

 • 1976–1998 Druhý sekretá? Evropské pracovní skupiny pro cystickou fibrózu  (European Working Group for Cystic Fibrosis - EWGCF)
 • 1989 Organizovala 16. konferenci EWGCF v Praze
 • 1970–2000 Vedoucí pracovní skupiny pro cystickou fibrózu p?i ?eské pediatrické spole?nosti/do ?ervna 2000)

Odm?ny

 • 1979 Cena ?eské pediatrické spole?nosti za soubor prací publikovaných v ?asopise Rehabilitacia
 • 1979 Spoluautor práce odm?n?né cenou Literárního fondu 1979
 • 1995 Spolu?ešitel grantu Z 215 IGA odm?n?ného cenou ministra zdravotnictví za rok 1995

Výzkumné úkoly

 • 1991–1993 odpov?dná ?ešitelka grantu: Cystická fibrosa - vývoj nemoci a jeho ovlivn?ní. Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ?R (navrženo na cenu ministra, kone?né hodnocení A)
 • 1994–1998 odpov?dná ?ešitelka grantu: Nové sm?ry v lé?b? cystické fibrosy, IGA MZ ?R. Hodnoceno A
 • 1999–2004 Projekt 111300003 - 8.2.: Optimalizace diagnostických a terapeutických postup? u d?tí s cystickou fibrózou v rámci v?deckého zám?ru 2. LF UK: Komplexní longitudinální klinická a genetická pé?e o prenatální a postnatální vývoj jedinc? a rodin s rizikem zdravotnicky a spole?ensky nejzávažn?jších chorob a vad –

Spolu?ešitel grantu IGA 3933-3, 2899-5, IGA MZ ?R 1A8236. Výzkumného zám?ru FNM 00064203 (6405).
Výuka student? 2. léka?ské fakulty v oboru pediatrie, výuka zahrani?ních student?,  postgraduální výuka pediatr? i pneumolog? v rámci Institutu pro další vzd?lávání léka?? a farmaceut?.

Publikovala  3 monografie, 24 kapitol v monografiích, 186 v?deckých prací a  222 abstrakt.

Speciální zájem

 • Diagnostika, klinický obraz a lé?ení cystické fibrózy

?lenství v odborných spole?nostech

 • ?eská pediatrická spole?nost
 • Evropská spole?nost pro cystickou fibrózu (European Cystic Fibrosis Society)
12.02.2015