Prof. MUDr. Milan MACEK ml, DrSc.

P?ednosta Ústavu biologie a léka?ské genetiku UK 2LF a FN v Motole od roku 2006; Narozen: 24. prosince 1961, Praha; Promoce: 1986; UK Praha – 2. LF (d?íve FDL);

Vzd?lání :

1/ 1986 - 1993 - Odd?lení klinické biochemie, UK Praha - 1. LF z toho 1998 – 1989 - Odd. experimentální virologie, ÚSOL Praha; a/ X-XI/1986; 1. zahr. odborná stáž - Dept. Clin. Genet., Uppsala Univ., Švédsko; b/ 1989-1992; 2. zahr. odborná stáž - Inst. Human Genet., Humboldt Univ. Berlín, N?mecko; c/ IV/1989; 1. kurz - “WHO / ICF(M)A Joint Training Course and Workshop in Cystic Fibrosis Gene Analysis”, St. Mary´s Hospital Medical School, London, Velká Británie; d/ V/1990; 2. kurz -European School of Medical Genetics, Sestri Levante, Itálie; e/ X-XI/1991; 3. Zahr. odborná stáž - Dept. Ped. Genetics, Harvard Med. Sch. Boston, U.S.A; f/ II/1992; 4. Zahr. odborná stáž – Inst. Cancer Research, Barcelona, Špan?lsko; 

2/ IV/1992-IV/1995; 5. Zahr. odborná stáž – Cntr. Medical Genetics, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, U.S.A.; a/ VII/1995 –3. kurz -„International Short Course in Medical & Experimental Mammalian Genetics“, The Jackson Laboratory, Bar Harbor, U.S.A.; 3/ X/1997- 4. kurz - “II. Intl. Symposium on Preimplantation Genetics”, Reproductive Genetics Institute, Illinois Masonic Medical Center, Chicago, U.S.A.; 4/ IV/2004: “3. Genetic Counselling Course” – Eurogene Fountation, Bertinoro, Itálie

Odborné ceny:

1991 – “Výro?ní cena ?eské léka?ské spole?nosti J.E.P.”; 1995 – “Cena ministra zdravotnictví” od Ministerstva zdravotnictví ?eské republiky; 1996 - „Top Ten Award“ 1. léka?ské fakulty University Karlovy 

za nejvyšší impact factor v New England Journal of Medicine; Forum UK 3: 16 (XI/1996); 2003- Cena spole?nosti léka?ské genetiky za publikaci v PNAS USA v roce 2002

?lenství v odborných spole?nostech: 

1/ od 1990: „Cystic Fibrosis Genetic Analysis Consortium“ (Toronto, Kanada); 2/ od 1992: „American Society of Human Genetics“ (Chicago, USA); 3/ od 1996: „Human Genome Organization - HUGO, (Londýn, Velká Británie;; 4/ od 2001: ?len výboru European Society of Human Genetics (Belgie); 5/ 2005 – ESHRE (Belgie)

Mezinárodní grantové projekty:

Evropská Unie: 5. rámcový program: spolu?ešitel projek? CRMGEN, CF Thematic Network, CF Chip, COGENE a Copernicus 2, Marie Curie Training Site (Molecular Genetics of Cystic Fibrosis); 6 rámcový program: Snip2Chip, Micro2DNA, Eurogentest, Population Biobanks, EuroCareCF)

Ostatní v?decká ?innost:

Ad hoc recenzent pro odborné ?asopisy- Human Mutation, American Journal of Human Genetics, Clinical Genetics, Human Genetics a European Journal of Human Genetics; recenzent grantových projekt? 5 a 6. rámcového programu EU; Od roku 1996–Centrum cystické fibrózy každoro?n? získalo akreditaci CF Thematic Network EI; Domácí grantové projekty: viz. další ?ást tohoto návrhu.

V?decko organiza?ní práce:

1996- organizátor Workshop ECCACF – European Community CF Network, Praha; 1996 – spoluorganizátor Workshopu Prenatal Diagnosis – PECO-Eucromic, Praha; 1997 – organizátor – HUGO Mutation Detection Workshop, Brno; 2005 – organizátor 8th Cystic Fibrosis Symposium of Eurogentest, Praha; 2005 – Local Host hlavní organizátor European Human Genetics Conference, Praha; 2006 – organizátor – Workshop of European External Quality Assessment, Praha; 2006 – Eurogentest Steering Group meeting, Praha

Mezinárodní výuka:

b/ II/1997: vedení mezinárodního kursu „Graduirtenkolleg-Molekulare Pathophysiologie des Zellwach-stums –“Detection of novel mutations denaturing gradient electrophoresis (DGGE) technique” na Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, N?mecko; c/ 1996 – 1999 INCO-BIOMED projekt EU-“mentorship” v molekulárn? genetické diagnostice; d/ CzeMSIC - Czech Medical Students´ International Committee (v rámci 2. LF UK); e/ IX/1999: 1st International HUGO Mutation Detection Training Course “DGGE“. Wellcome Trust Genome Campus, Cambridge, Velká Británie; e/ IX/2000: 2st International HUGO Mutation Detection Training Course “DGGE“. Leeds,.

Domácí výuka - Univerzita Karlova Praha; a/ od 1996: 2. léka?ská fakulta UK -  pravidelná výuka ?eských a ?eckých student? medicíny; b/ od 1997: P?írodov?decká fakulta UK – Katedra genetiky a mikrobiologie školení diplomant? a postgraduálních student?; c/ od 1997: IPVZ-ILF Praha, školitelství 5 postgraduálních student?

Publika?ní ?innost:

celkem autor nebo spoluautor 53 zahrani?ních publikací v mezinárodních odborných ?asopisech, pr?m?rný impakt faktor 9,77, cita?ní index k V/2006 – 1123 x; zvaný p?ednaše? na 32 mezinárodních konferencích.

15.12.2008