MUDr. Jitka Brázová

Centrum Cystické Fibrózy, Pediatrická klinika, UK, 2. LF a FN Motol, Praha
Jitka Brázová

Curriculum Vitae

 • 2007 odborná stáž na D?tské plicní klinice, Royal Brompton Hospital, Londýn, Velká Británie (stipendium od Evropské respira?ní spole?nosti)
 • 2005–atestace I. stupn? z Pediatrie
 • 1996–2002 2. LF UK

Postgraduální studium:

oborová rada Imunologie na UK, 2. LF a FN Motol, Téma diserta?ní práce: Imunitní systém u pacient? s cystickou fibrozou.

Odborné zájmy:

 • D?ti s cystickou fibrózou
 • Plicní zán?t a infekce
 • Astma a alergie, imunologie

?lenství v odborných spole?nostech:

 • Evropská spole?nost pro Cystickou fibrózu
 • Evropská respira?ní spole?nost
 • Americká spole?nost pro alergologii a klinickou imunologii
 • Evropská spole?nost pro alergologii a klinickou imunologii
 • ?eská pediatrická spole?nost ?LS JEP
 • Spole?nost  alergologie a klinické imunologie ?LS JEP

Publikováno 5 originálních ?lánk?, 3 kapitoly v monografii a opakovan? aktivní (ústní prezentace a postery v ?eštin? a Angli?tin?) ú?ast na kurzech a konferencích v ?R i zahrani?í.

Grantová aktivita:

 • Regula?ní mechanismy imunity a jejich využití pro nové preventivní a lé?ebné postupy. GA?R (2004-7).
 • Cystická fibróza - Interakce CF prost?edí s infekcí. MZ IGA (2005-9)
 • Pseudomonas aeruginosa u pacient? s cystickou fibrozou. MZ IGA (2004-6).
 • Charakterizace dendritických bun?k u pacient? s cystickou fibrózou a jejich význam pro patogenezi respira?ních onemocn?ní (interní grant FN Motol 2003, pokra?ující 2004).
 • Imunitní systém u pacient? s cystickou fibrozou III. MZ IGA (2003-5)

Ocen?ní:

 • Cena ?editele FN Motol za nejlepší Interní grant v roce 2003.
 • Cena ?SAKI za nejlepší p?vodní p?ehledný ?lánek v ?asopisu Alergie v roce 2004.
 • Stipendium od Evropské respira?ní spole?nosti na odbornou stáž na D?tskou plicní kliniku v Londýn? v roce 2007.
01.10.2007