Warunki korzystania z serwisu dla pacjentów, rodziny i przyjació?

Uwaga:

 • Na podstawie porad ekspertów nie mo?na ustala? rozpoznania ani indywidualnych rekomendacji dla terapii.
 • Informacje zawarte w poradach ekspertów nie zast?pi? konsultacji medycznej ani leczenia.
 • Zawarto?? porad ekspertów nie mo?e by? u?yta do diagnozowania we w?asnym zakresie lub do decydowania o wyborze i zastosowaniu metod leczniczych
 • W przypadku ostrych problemów zdrowotnych porady ekspertów mog? by? ?ród?em po?ytecznych ogólnych wskazówek, ale powiniene? zawsze skonsultowa? si? z lekarzem, któremu ufasz.
 • Porady ekspertów s?u?? jako uzupe?nienie i maj? pomóc Tobie w dyskusji na temat problemów zdrowotnych z lekarzem.
 • Bez bezpo?redniego kontaktu lekarz-pacjent istnieje ryzyko, ?e problem opisany w poradach ekspertów mo?e zosta? mylnie zinterpretowany. Porada ekspertów mo?e s?u?y? jedynie jako ogólna informacja dla Ciebie, a tak?e dla lekarza, któremu ufasz.
 • Informacje przekazywane w poradach ekspertów bazuj? na aktualnym stanie wiedzy ka?dego eksperta.
 • Nazwy handlowe leków, które pojawiaj? si? w odpowiedziach, zazwyczaj s? podawane przyk?adowo. Podanie lub nie podanie nazwy handlowej leku nie ma wp?ywu na rekomendacje
 • Zazwyczaj zastrze?one nazwy handlowe (znaki handlowe) s? oznaczone w okre?lony sposób (®). Je?li takiego oznaczenia brakuje,  nie oznacza to, ?e nazwa handlowa jest wolna.
 • ECORN-CF okre?li taki sposób dawkowania i leczenia, który b?dzie zgodny z aktualnym w momencie udzielania odpowiedzi na pytanie stanem wiedzy. Korzystaj?cy z porad ekspertów powinni przeczyta? wskazania do stosowania leku i uwzgl?dni? ewentualne zmiany dotycz?ce dawki, leczenia, przeciwwskaza? i dzia?a? ubocznych.
 • Informacja dotycz?ca leczenia podana w odpowiedziach powinna by? pomocna w dialogu mi?dzy pacjentem i lekarzami.
 • ECORN-CF nie ponosi odpowiedzialno?ci za poprawno?? i wyczerpuj?ce przedstawienie porad ekspertów. ECORN-CF oferuje jedynie techniczn? platform? kontaktu mi?dzy ekspertami medycznymi i u?ytkownikami strony internetowej.
 • ECORN-CF lub eksperci pracuj?cy w ramach porad ekspertów nie mog? by? poci?gni?ci do odpowiedzialno?ci za jak?kolwiek szkod? lub straty wynikaj?ce z zastosowania porad ekspertów. To samo odnosi si? do szkód lub strat dotycz?cych u?ytkowników, które mog? by? skutkiem korzystania z tego serwisu internetowego, np.: z powodów technicznych.
11.03.2015