Warunki korzystania z serwisu dla cz?onków zespo?u opieki zdrowotnej

Uwaga:

 • Je?li jeste? pacjentem, cz?onkiem rodziny lub przyjacielem pacjenta i znalaz?e? t? stron? przypadkowo, powiniene? opu?ci? to forum i zalogowa? si? na forum dla pacjentów, cz?onków rodziny i przyjació?.
 • Informacje zawarte w poradach ekspertów nie zast?pi? konsultacji medycznej lub zalece? Twojego lekarza. Prosz? zwróci? uwag? na wa?ne informacje przeznaczone dla pacjentów w poradach eksperta dla pacjentów.
 • Forum ekspertów dla przedstawicieli zawodów medycznych (lekarzy, piel?gniarek itp.) jest utworzone przez tych samych ekspertów, którzy organizuj? forum porad ekspertów dla pacjentów. Jednak?e podczas odpowiadania na pytania w ramach forum dla przedstawicieli zawodów medycznych nasi eksperci zak?adaj?, ?e adresaci posiadaj? wiedz? medyczn?.
 • Odpowiedzialno?? za wdro?enie porady uzyskanej na forum ekspertów ponosi lekarz prowadz?cy.
 • Bez bezpo?redniego kontaktu lekarz-pacjent istnieje ryzyko, ?e problem opisany w poradach ekspertów mo?e zosta? mylnie zinterpretowany. Porada ekspertów mo?e s?u?y? jedynie jako ogólna informacja dla Ciebie, a tak?e dla lekarza, któremu ufasz.
 • Informacje przekazywane w poradach ekspertów bazuj? na aktualnym stanie wiedzy ka?dego eksperta.
 • Nazwy handlowe leków, które pojawiaj? si? w odpowiedziach, zazwyczaj s? podawane przyk?adowo. Podanie nazwy leku w odpowiedziach nie oznacza, ?e jest on lepszy od innego leku, którego nazwy nie podano. Podanie lub nie podanie nazwy handlowej leku nie ma wp?ywu na rekomendacje.
 • Zazwyczaj zastrze?one nazwy handlowe (znaki handlowe) s? oznaczone w okre?lony sposób (®). Je?li takiego oznaczenia brakuje,  nie oznacza to, ?e nazwa handlowa jest wolna.
 • ECORN CF okre?li taki sposób dawkowania i leczenia, który b?dzie zgodny z aktualnym w momencie udzielania odpowiedzi na pytanie stanem wiedzy. Korzystaj?cy z porad ekspertów powinni przeczyta? wskazania do stosowania leku i uwzgl?dni? ewentualne zmiany dotycz?ce dawki, leczenia, przeciwwskaza? i dzia?a? ubocznych.
 • Informacja dotycz?ca leczenia podana w odpowiedziach powinna by? pomocna w dialogu mi?dzy pacjentem i lekarzami.
 • ECORN CF nie ponosi odpowiedzialno?ci za poprawno?? i wyczerpuj?ce przedstawienie porad ekspertów. ECORN CF oferuje jedynie techniczn? platform? kontaktu mi?dzy ekspertami medycznymi i u?ytkownikami strony internetowej.
 • ECORN CF lub eksperci pracuj?cy w ramach porad ekspertów nie mog? by? poci?gni?ci do odpowiedzialno?ci za jak?kolwiek szkod? lub straty wynikaj?ce z zastosowania porad ekspertów. To samo odnosi si? do szkód lub strat dotycz?cych u?ytkowników, które mog? by? skutkiem korzystania z tego serwisu internetowego, np.: z powodów technicznych.
11.03.2015