Cystická fibróza (CF)

Cystická fibróza je jedno z nej?ast?jších metabolických onemocn?ní u evropské populace. Zhruba 5% populace jsou zdraví nositelé genu CF. Pár dvou nositel? tohoto genu má 25% riziko narození dít?te s CF (CF je autosomáln? recesivní onemocn?ní). U nemocného CF vadný gen zp?sobí poruchu p?enosu solí na bun??né membrán?. D?sledkem toho vzniká hustý hlen, zvlášt? na povrchu dýchacích cest. Nemoc se projevuje p?edevším opakovanými infekcemi v dýchacích cestách, které postupn? zp?sobují nenapravitelné poškození plic. Mezi další postižení spojené s CF pat?í nedostate?nost slinivky b?išní projevující se ?astými pr?jmy a neprospíváním. Dále se m?že projevit i cukrovka, cirhóza jater nebo neplodnost. Základní diagnostickou metodou je tzv. potní test, který ur?í množství solí v potu. To je u nemocných CF výrazn? zvýšeno. Proto se této nemoci také laicky ?íká „nemoc slaných d?tí“. Cystická fibróza je zatím nevylé?itelná nemoc, avšak prognóza nemocných se b?hem posledních let zlepšila díky novým lé?ebných postup?m.

13.01.2015