Γενική Αποποίηση Ευθυνών

1. Online περιεχόμενου δικτυακού τόπου

Ο συγγραφέας δεν αναλαμβάνει να εγγυηθεί για την εντοπιότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αξιώσεις ενάντια στον συγγραφέα σχετικά με βλάβες, υλικές ή πνευματικές, εξαιτίας της χρήσης, ή της μη χρήσης των παρεχόμενων πληροφοριών, ή της χρήσης μη ορθών ή ατελών πληροφοριών, σε γενικές γραμμές δεν γίνονται αποδεκτές, εκτός και αν υπάρχουν στοιχεία δόλου, ή σοβαρής αμέλειας εκ μέρους του συγγραφέα. Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε μεταβολές και δεν είναι δεσμευτικές. Ο συγγραφέας διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να μεταβάλλει, να διορθώσει ή να διαγράψει τμήματα του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, ή όλου του δικτυακού τόπου ecorn-cf.eu χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ή να αναστείλει τη δημοσίευση προσωρινά ή οριστικά.

2. Παραπομπές και δεσμοί

Στην περίπτωση άμεσων ή έμμεσων αναφορών σε ξένους δικτυακούς τόπους («δεσμοί») που δεν ανήκουν στον τομέα ευθύνης του συγγραφέα, η ευθύνη του συγγραφέα ισχύει μόνο αν ο συγγραφέας γνωρίζει το περιεχόμενο και αν ήταν τεχνικά εφικτό ή δυνατό να αποφευχθεί η χρήση στην περίπτωση παράνομου περιεχομένου. Συνεπώς, ο συγγραφέας ρητά δηλώνει ότι οι δικτυακοί τόποι, για τους οποίους υπάρχει παραπομπή, ήταν ελεύθεροι από παράνομο περιεχόμενο όταν ενεργοποιήθηκαν οι δεσμοί. Ο συγγραφέας δεν μπορεί να επηρεάσει την τωρινή και μελλοντική σύνθεση και περιεχόμενα αυτών των δικτυακών τόπων. Συνεπώς, ο συγγραφέας ρητώς αποσυνδέεται από όλο το περιεχόμενο όλων των δικτυακών τόπων, για τους οποίους υπάρχει παραπομπή, μετά την ενεργοποίηση των δεσμών. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους δεσμούς και τις παραπομπές εντός του δικτυακού τόπου ecorn-cf.eu και επίσης για καταχωρήσεις από εξωτερικά άτομα/οντότητες στο βιβλίο καλεσμένων (αν ισχύει), στα φόρουμ συζήτησης (αν ισχύει) και στις ταχυδρομικές λίστες (αν ισχύει). Η μοναδική ευθύνη για παράνομο, μη ορθό ή ατελές περιεχόμενο, και ειδικά για βλάβες που οφείλονται στη χρήση, ή τη μη χρήση τέτοιων πληροφοριών, πρέπει να αναληφθεί από τον ιδιοκτήτη του αντίστοιχου δικτυακού τόπου και όχι από τον συγγραφέα του δικτυακού τόπου, ο οποίους απλά παραπέμπει στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο με την ενεργοποίηση ενός δεσμού.

3. Πνευματικά δικαιώματα

Ο συγγραφέας επιθυμεί σφόδρα να σεβαστεί τα πνευματικά δικαιώματα σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα γραφικά, τα αποσπάσματα ήχου και εικόνας και τα κείμενα σε όλες τις δημοσιεύσεις και να χρησιμοποιήσει τα δικά του, ή με ελεύθερη άδεια,  γραφικά, αποσπάσματα ήχου και εικόνας και κείμενα. Όλα τα σήματα κατατεθέν που αναφέρονται εντός των περιεχομένων του δικτυακού τόπου και που είναι καταχωρημένα – όπου αυτό ισχύει – από τρίτους υπόκεινται στις ρυθμίσεις των νόμων περί ετικετών και του δικαιώματος της ιδιοκτησίας του αντίστοιχου καταχωρημένου ιδιοκτήτη χωρίς επιφυλάξεις. Όταν ένα σήμα κατατεθέν αναφέρεται, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι το σήμα δεν προστατεύεται από δικαιώματα τρίτων. Τα πνευματικά δικαιώματα για δημοσιευμένα αντικείμενα, που αποτελούν προϊόν του συγγραφέα, ανήκουν αποκλειστικά στον συγγραφέα. Η αντιγραφή, ή η χρήση τέτοιων γραφικών, αποσπασμάτων ήχου και εικόνας και κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές, ή έντυπες δημοσιεύσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή άδεια του συγγραφέα.

4. Ιδιωτικότητα

Αν υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής προσωπικών ή επαγγελματικών στοιχείων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, κτλ), η αποκάλυψη των στοιχείων αυτών από την πλευρά του χρήστη γίνεται σε εθελοντική βάση. Η χρήση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται – όπου είναι τεχνικά εφικτό και δυνατό- χωρίς την παροχή τέτοιων στοιχείων μέσω της χρήσης ανώνυμων δεδομένων, ή ψευδώνυμου.

5. Ιατρικό περιεχόμενο

Παρακαλώ σημειώστε ότι το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών. Δεν μπορεί να χρησιμεύσει για ιδία διάγνωση, ή για την επιλογή ή εφαρμογή ιδίων μεθόδων θεραπείας. Οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν με κανέναν τρόπο την επαγγελματική συμβουλή, ή τη θεραπεία που παρέχει ένας εγκεκριμένος ιατρός. Ζητάμε από όλους τους χρήστες με προβλήματα υγείας να επισκεφτούν έναν ιατρό σε περίπτωση ανάγκης και προτείνουμε να συμβουλευτούν έναν ιατρό που εμπιστεύονται, αντί να επιλέγουν τη θεραπεία από μόνοι τους.

6.

Η παρούσα αποποίηση ευθυνών αποτελεί μέρος του δικτυακού τόπου, όπου βρήκατε τον δεσμό που σας οδήγησε σε αυτή. Αν τμήματα, ή μεμονωμένες φράσεις του κειμένου αυτού δεν ισχύουν, δεν ισχύουν πια ή συνολικά, όλα τα υπόλοιπα τμήματα του κειμένου παραμένουν σε ισχύ σχετικά με το περιεχόμενο και την εγκυρότητά τους.

22.10.2013