Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Klinika Gastroenterologii Dzieci?cej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi kompleksowe post?powanie diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Najcz??ciej hospitalizowanymi pacjentami s? dzieci z: nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, mukowiscydoz?, zapaleniami trzustki, zaburzeniami od?ywienia, zaburzeniami czynno?ciowymi przewodu pokarmowego, a w?ród chorób metabolicznych szczególnie fenyloketonuri?. W zakresie mukowiscydozy zajmujemy si?, we wspó?pracy z chirurgami, rozwi?zywaniem wszelkich problemów gastroenterologicznych od niedro?no?ci smó?kowej poprzez GERD, przewlek?e zapalenie trzustki, choroby w?troby a? do powik?a? typu kolonopatia w?ókniej?ca.  Klinika dysponuje 20 ?ó?kami. Posiadamy specjalistyczny sprz?t diagnostyczny (m. in. endoskopowy, pH-metri?, manometri?, wodorowy test oddechowy) i w?asne laboratorium. W zakresie promocji wiedzy na temat mukowiscydozy wspó?pracujemy z fundacj? MATIO z Krakowa i Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydoz? z Rabki. Klinika prowadzi równie? dzia?alno?? dydaktyczn?, zarówno przed-, jak i podyplomow? dla studentów i lekarzy (w tym fakultet z zakresu mukowiscydozy).

23.09.2019