Forgot your password?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

Centrum Cystické Fibrózy

Centrum Cystické Fibrózy
Pediatrická klinika
UK, 2. LF a FN Motol

www.pediatrie-motol.cz

Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.

Posláním ob?anského sdružení Klub nemocných cystickou fibrózou je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti (odborné i laické) o problematice CF. Klub vznikl v roce 1992. Jako jediná organizace svého druhu v ?R sdružuje nemocné CF, podporuje je a pomáhá jim zlepšovat kvalitu života.

 • Zprost?edkovává úzkou spolupráci nemocných a jejich blízkých s léka?ským týmem.
 • Zajiš?uje psychologickou pomoc pro nemocné i jejich blízké.
 • Poskytuje sociální služby pro nemocné a jejich rodiny.
 • Sociální pracovnice a psycholožka navšt?vují nemocné b?hem hospitalizací ve FN Motol.
 • Informuje nemocné prost?ednictvím zpravodaj? a dalších materiál?.
 • Po?ádá eduka?ní setkání pro rodi?e nemocných CF.
 • Prost?ednictvím médií informuje ve?ejnost o tomto dosud málo známém d?di?ném onemocn?ní.
 • Po?ádá benefi?ní akce a vede ve?ejnou sbírku.
 • Získává finance na zdravotnické p?ístroje a vybavení center pro lé?bu a diagnostiku CF i na provoz celé organizace.
 • P?ispívá nemocným na p?ístroje pro lé?bu i rehabilitaci a lé?ebné klimatické pobyty.
 • Spolupracuje s CF centry v ?eské republice.
 • Spolupracuje s podobnými organizacemi v ?R a je ?lenem Mezinárodní organizace pro cystickou fibrózu – CFW a Evropské organizace pro cystickou fibrózu – CFE.  

Cílová skupina:

 • Uživateli služeb Klubu mohou být nemocní cystickou fibrózou, jejich rodiny a blízcí.
 • Služeb Klubu mohou využívat i ti, u nichž se diagnóza CF teprve prov??uje.
 • Finan?ní podporu od Klubu mohou žádat pouze ?ádní ?lenové.
23.09.2019