Informacja dotycz?ca polskoj?zycznej wersji platformy ECORN-CF

Szanowna U?ytkowniczko/U?ytkowniku platformy ECORN-CF,

Z przykro?ci? informujemy, i? polska wersja porad ekspertów nie jest ju? aktywna. Z tego powodu nie mo?na zadawa? pyta? w j?zyku polskim. Jednak?e nadal mo?liwe jest przeszukiwanie polskiej wersji archiwum poprzez klikni?cie na pole "Szukaj" (po prawej stronie) i wprowadzenie szukanego s?owa lub po prostu przegl?daj?c dost?pne pytania i odpowiedzi.

Je?li mówi Pani/Pan w j?zyku angielskim, mo?e Pani/Pan przej?? do pola "Central Archive" platformy ECORN-CF (http://ecorn-cf.eu/index.php?id=63). Centralne archiwum zawiera znacznie wi?cej pyta? i odpowiedzi, które mo?na przegl?da? dzi?ki funkcji "Szukaj" zamieszczonej na stronie.

Je?li mówi Pani/Pan w innym j?zyku (np. niemieckim, francuskim), w którym dost?pne s? porady ekspertów, mo?e Pani/Pan zada? pytanie równie? w tym j?zyku. Przegl?d dost?pnych wersji j?zykowych porad ekspertów mo?na znale?? tutaj: http://ecorn-cf.eu/index.php?id=61&L=4

 

 

 

10.03.2020