Porady Ekspertów na temat Mukowiscydozy

G?ównym celem jest stworzenie modelu „Sieci Europejskich O?rodków Referencyjnych dla Mukowiscydozy” (ang.: European Centres of Reference Network for Cystic Fibrosis – ECORN-CF). Pacjenci, lekarze, a tak?e inni cz?onkowie zespo?ów terapeutycznych powinni mie? ?atwy dost?p do wysokospecjalistycznej wiedzy i porad dotycz?cych mukowiscydozy.

Mo?esz zada? pytanie na tym forum anonimowo. Aby zada? pytanie anonimowo, upewnij si?, ?e nie jeste? zalogowany.

Je?li zarejestrujesz si? i zalogujesz przed zadaniem pytania, b?dziemy mogli powiadomi? Ci? poczt? elektroniczn?, jak tylko uzyskamy odpowied? na pytanie.

Twoje dane, jak imi?, nazwisko i adres e-mail, s? dost?pne tylko dla naszych ekspertów. Nie s? widoczne publicznie i nie s? dost?pne dla nikogo innego.

Zanim zadasz pytanie: Prosz? spójrz na list? tematów i skorzystaj z wyszukiwarki, ?eby sprawdzi?, czy Twoje pytanie nie zosta?o ju? zadane.

19.01.2015